Általános Szerződési Feltételek

1. Általános szabályok

1.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által 8360 Keszthely, Csik Ferenc sétány 5. alatt üzemeltetett Akvárium Apartmanházak szolgáltatásai igénybevételének feltételeit.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

 

2. A szerződő felek

2.1. A szolgáltató: Szerdahelyi Balázs ev.

Székhelye:

Cégjegyzékszáma:
Adószáma:

Levelezési cím:

Telefon:

2.2. A vendég: A szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Vendég.

2.3. A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

2.4. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Amennyiben a Vendég a szállásfoglaláshoz közvetítőt vesz igénybe és a foglalás visszaigazolásra került, a Szolgáltató és a Vendég közötti szerződés ez esetben az ÁSZF 3.4 pontja alapján jön létre
Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

3. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása

3.1. A vendég szóban (telefonon) tett, írásban – levélben, e-mailben – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 24 órán belül ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A szolgáltatási szerződés létrejöttének feltétele a vendég által leadott megrendelés – foglalás – amelyre a szolgáltató írásbeli visszaigazolást küld. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta. A megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

3.3.  A szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolás tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.

3.4.  A szolgáltatási szerződés a szolgáltatási díj 30 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, és egyben a szerződő felek részéről az ÁSZF és a benne foglalt foglalási és lemondási feltételek elfogadását jelenti.

3.5.  Amennyiben a szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 30 % három banki munkanapon belül nem kerül megfizetésre, a foglalás törlésre kerül, és a felek között a szolgáltatási szerződés nem jön létre.

3.6. A már létrejött szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására csak szolgáltató szabad kapacitásának függvényében van lehetőség.

3.7. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.

3.8. A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.

3.9. A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

 

4. Lemondási feltételek

4.1. A Megrendelő díjmentesen mondhatja le a szolgáltatást az érkezés előtti 31. napig.

4.2. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

4.3. Lemondási díj 30 napon belüli lemondás esetén:

  • 30-21 napon belül történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 10 %-a,
  • 20-14 napon belül történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 30 %-a,
  • 13-7 napon belül történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 50 %-a,
  • 6-3 napon belül történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 75 %-a,
  • 48 órán belüli lemondás vagy no-show esetén a megrendelt szolgáltatások 100 %-a fizetendő lemondási díj, kötbér címén.

4.4. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig a szolgáltatóhoz meg kell érkeznie.

4.5. Abban az esetben, ha a vendég megkezdi a szolgáltatás igénybevételét, de a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 

5. Az elszállásolás kezdete és vége, bejelentkezés és kijelentkezés (check-in; check-out)

5.1. A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.

5.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. Az apartmanházban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

5.3. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

5.4. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (apartman) legkésőbb a következő nap 12.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).

5.5. A Vendégnek az apartmant az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.

5.6. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az apartmant, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett apartmant a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

5.7. Amennyiben a Vendég az apartmant a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult az apartmanárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 

6. A szolgáltató által alkalmazott árak

6.1. Az apartmanok és a kapcsolódó szolgáltatások árai az Akvárium Apartmanházak honlapján kerülnek közzétételre.

6.2. A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni. Ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.

6.3. A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának – így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.

6.4. A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.

6.5. A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.akvariumapartmanhazak.hu weboldalon is közzéteszi.

 

7. A fizetési feltételek

7.1. A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson. A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki. A szállás árának 30%-át a foglalást követő 3 banki munkanapon belül átutalja szolgáltató bankszámlájára, vagy bankján keresztül SZÉP kártyájáról az összeget jóváíratja. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendég által igénybe vett extra, azaz a megrendelt szolgáltatásokon felüli szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a szerződő féltől, vagy a vendégtől.

7.2. A foglaláskor meghatározott díj 70 %-át, valamint a tartózkodás alatt igénybevett más szolgáltatások értékét (a teljes szolgáltatási díjról kiállított számla ellenében) a vendégnek legkésőbb távozáskor ki kell fizetnie. A fizetés módja lehet készpénz, vagy bankkártya, és SZÉP kártya is. A lehetséges fizetőeszközök – más készpénzkímélő fizetési eszközök listája – a szolgáltató recepcióján megtekinthető.

7.3. A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban és/vagy választása szerint bármely olyan pénznemben jogosult és köteles kiegyenlíteni, amelyet a szolgáltató a recepción elhelyezett hirdetményében és/vagy a www.akváriumapartmanhazak.hu weboldalon elfogadásra meghirdetett. Abban az esetben, ha a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB devizaárfolyam alapján történik. A szolgáltató biztosítja, hogy az átszámítás és a számlázás alapját képező deviza vételi árfolyamról a szálloda recepciója tájékoztatásképpen igény esetén a vendégnek tájékoztatást nyújtson.

 

8. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályok

8.1. A szolgáltató vendégei számára a háziállatok bevitele az apartmanházakba nem megengedett.

8.2. A szolgáltatónak nem áll módjában egy éjszakás foglalásokat elfogadni, továbbá osztálykirándulásra, leány- és legénybúcsúra érkezőket sem fogad.

8.3. A vendég teljes kártérítéssel tartozik az általa okozott károkért.

8.4. A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

8.4.1. A vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott apartmant, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja.

8.4.2. A vendég az apartmanházak házirendjét megszegi, és ezt a magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba.

8.4.3. A vendég nem tartja be az apartmanházak biztonságára vonatkozó szabályokat – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba.

8.4.4. A vendég az apartmanházak alkalmazottaival, vagy más vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít.

8.4.5. A vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát. Inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe az apartmanházak szolgáltatásait.

8.4.6. Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.

8.4.7. A vendég az apartmanházak összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

8.4.8. A gyermek, vagy fiatalkorú vendég egészségi állapota, vagy bármilyen egyéb okból nem hagyható szülői felügyelet nélkül.

 

9. A szolgáltatások biztosítása

9.1. Amennyiben a szolgáltató saját hibájából – különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.

9.2. A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:

9.2.1. A megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.

9.2.2. Igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szálláshely-változást az általa megjelölt személlyel közölhesse.
9.2.3. Ingyenes tarnszfert biztosítani a vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez.

9.2.4. Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 

10. A vendég jogai

10.1. A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

10.2. A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

 

11. A vendég kötelezettségei

11.1. A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.

11.2. A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató létesítményének teljes területén.

11..3. A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni az apartmanházak recepcióján és minden szükséges adatot rendelkezésre bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

 

12. A vendég kártérítési felelőssége

12.1. A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek által.

 

13. A szolgáltató jogai

13.1. A szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szolgáltatásra létrejött szerződést, amennyiben:

  • A vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant, illetve a létesítmény más részeit.
  • A vendég az apartmant a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a szolgáltató előzetesen nem járult hozzá.
  • a vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.

13.1. Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket az aparmanházakba magával vitt.

13.2. Vagyon és balesetvédelmi okokból az apartmanházak környezetének egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a létesítménybe történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

13.3. Amennyiben az apartmanházak területén a vendégek érdekében különböző programok kerülnek lebonyolításra (kihajózás stb.), a programokról fotó és videófelvételeket készíthet a szolgáltató munkatársa, vagy az általa erre a feladatra megbízott vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A programokon megjelent vendég tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen módon a róla készített felvétel megjelenhet kiadványokban és különböző reklám felületeken. A szálloda az adatvédelmi és személyiségi jogokhoz fűződő elvárások szempontjait figyelembe véve olyan módon jelenteti meg ezen felvételeket, hogy a vendég ne legyen egyértelműen felismerhető és azonosítható.

 

14. A szolgáltató kötelezettségei

14.1. A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

14.2. A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.

 

15. A szolgáltató kártérítési felelőssége

15.1. A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely az apartmanházakon belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.

15.2. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okozták.

15.3. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az apartmanházon belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.

15.4. A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató recepcióján.

15.5. A szolgáltató felelősséget vállal a vendéget ért mindazon kárért, amelyet a vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a vendég a szolgáltató által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyet a vendég a szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit a dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

15.6. A szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a vendéget terheli.

15.7. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.

15.8. A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb tízszerese.

 

16. A vendég betegsége, halála

16.1. Abban az esetben, ha a vendég a szállás, szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles a orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.

16.2. A vendég betegsége, vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

 

17. Titoktartás

A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezései – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

 

18. Vis maior

Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

19. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság

19.1. A szerződő felek közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv ről – Ptk. – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

19.2. A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Tapolcai Járásbíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Veszprém Megyei Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.